Smart II

SMART-II

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบ SMART (Scholarly Management Aptitude Requirement Test) เป็นชุดข้อสอบที่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Private Courses

Private Course

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เราสอนหลากหลายวิชาที่ต้องใช้สอบเข้าในระดับ ม.ปลาย-ปริญญาตรี เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ และปริญญาโทขึ้นไปซึ่งได้ทั้งภาคไทยและนานาชาติ โดยรวมไปถึงการสอนวิชาต่าง ๆที่เป็นการเรียนเสริม

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
MUIC

MUIC

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้ต้องการเรียนวิทยาลัยนานาชาติเพิ่มมากขึ้นตาม ไปด้วย เพราะความได้เปรียบในเรื่องของภาษา และสำหรับใครๆ หลายๆ คนที่จุดมุ่งหมายอาจก้าวไปไกลกว่า นั้นและเล็ง เห็นแล้วว่าเรื่องของภาษาจะทำให้คุณ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
GRE

GRE

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

GRE คือ ข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็นการสอบทั่วไป (GRE revised General Test) และ การสอบเฉพาะวิชา (GRE Subject Test) ที่มีทั้ง Biochemistry , Cell and Molecul

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
AP

AP

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AP หรือ Advance Placement เป็นโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีทั้งคอร์สเรียนล่วงหน้าและการสอบวัดผล โครงการสอบ AP จัดโดย College Board (ผู้ดำเนินการสอบ SAT)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
TOEIC

TOEIC

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยส่วนมากจะใช้สำหรับผู้ต้องการสมัครงานโดยจะเน้นการฟังและการอ่านเป็นหลัก ข้อสอบจะมีทั้งหมด 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน
คอร์สเรียน TOEIC Test รับรองผล 700 ใครว่ายาก

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
O-Level

O-Level

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O-Level คือ ระบบการศึกษาระบบหนึ่งที่มีการเรียนและสอบในช่วงประมาณ Year 10 – Year 11 ของโรงเรียนในสหราชอาณาจักร และโรงเรียนอื่นๆที่ใช้ระบบเดียวกันกับสหราชอาณาจักร

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
KU-EPT

KU-EPT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

KU-EPT คือ ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกชั้นปีที่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I และภาษาอังกฤษพื้นฐาน II

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
IB

IB

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หากวันนี้น้องๆกำลังรู้สึกไม่พร้อมและไม่มั่นใจในการสอบ IB program กลัวว่าจะทำข้อสอบไม่ได้ หรืออาจจะทำได้ไม่ดีพอ มาเพิ่มความมั่นใจกันที่ QUEST ดีกว่าค่ะ เพราะที่นี่เรามีคอร์สเรียนที่ออกแบบมาภายใต้แนวคิด “Easy to be Expert”

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Grammar

Grammar

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Grammar คือ ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนภาษา ซึ่งเนื้อหา Grammar ไวยากรณ์ จะรวมถึง โครงสร้างประโยค การตีความ คำศัพท์ เสียง และส่วนประกอบอื่นๆ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
GCSE

GCSE

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การเรียน IGCSE ที่ QUEST มีความพิเศษและไม่เหมือนที่อื่น เพราะคุณครูที่สอน IGCSE ทุกวิชาจะเน้นสอนวิธีเขียนตอบให้ไม่เสียคะแนน และเน้นการใช้เทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้ได้คะแนนเต็มในข้อนั้นๆ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
CU-BEST

CU-BEST

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือเป้าหมายการเรียนต่อปริญญาโทของคุณแล้วล่ะก็ วันนี้คุณเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้ว? หากนั่นยังคงเป็นแค่ความคิดที่วนไปมาอยู่ในหัว แต่ยังไม่เคยจับต้องได้จริงๆซักที

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A-Level

A-Level

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

A-Level คือ หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของอังกฤษและโรงเรียนนานาชาติในประเทศบ้างแห่ง สำหรับตารางสอบจะมีการสอบปีละ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
MUIDS

MUIDS

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

MUIDS จะมีการเรียนการสอนทั้งในวิชาหลักที่มีความจำเป็น ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม เทคโนโลยี พลศึกษา และศิลปะ นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกที่เป็นรายวิชาตามสาขาอาชีพต่างๆ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
HSK

HSK

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

HSK หรือ Hanyu Shuiping Kaosh คือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก จัดสอบโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
GMAT

GMAT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

GMAT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจซึ่งรวมทั้ง MBA, M.S. Marketing, M.S. Finance, MIS (สำหรับสาขา MIS ของบางมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้คะแนน GRE แทน)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
GAT

GAT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

GAT คือ การสอบวัดความถนัดทั่วๆไป มีชื่อเต็มว่า General Aptitude Test ซึ่งจะมีข้อสอบอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เรียกว่า GAT เชื่อมโยง จะเป็นการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACT

ACT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยคะแนน ACT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
IELTS

IELTS

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบเพื่อวัดความสามารถด้านการสื่อสารทางภาษาของผู้ที่ต้องการเรียนหรือทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
GED

GED

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

GED สอบเทียบวุฒิ ม6 ของอเมริกา เควสคือผู้นำด้านการติว GED ของประเทศไทย พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน GED ที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คน คอร์สเรียน GED เราจึงได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างกว้าง

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
SAT

SAT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SAT เปรียบเหมือนข้อสอบ Admission ของอเมริกา เควสคือผู้นำด้านการติว SAT ของประเทศไทย พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน SAT ที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คน คอร์สเรียน SAT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
SAT ll subjects

SAT II Subjects

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SAT เปรียบเหมือนข้อสอบ Admission ของอเมริกา เควสคือผู้นำด้านการติว SAT ของประเทศไทย พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน SAT ที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คน คอร์สเรียน SAT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
toefl muic

TOEFL MUIC

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การสอบ TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language เป็นการสอบเพื่อวัดระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติเพื่อศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
IGCSE

CU-AAT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การเรียน IGCSE ที่ เควส มีความพิเศษและไม่เหมือนที่อื่น เพราะคุณครูที่สอน IGCSE ทุกวิชาจะเน้นสอนวิธีเขียนตอบให้ไม่เสียคะแนน และเน้นการใช้เทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้ได้คะแนนเต็มในข้อนั้นๆ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
CU_TEP

CU-TEP

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

CU-TEP (Chulalongkorn University Test ofEnglish Proficiency) เป็นชื่อของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ CU-TEP นั้นได้รับการออกแบบโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
TU_GET

TU-GET

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TU-GET คือ ข้อสอบทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบจะมี 3 ส่วน คือ ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar), ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary), การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
young pre ielts

Young | PRE IELTS

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์ส IELTS Pre-intermediate เป็นคอร์สเรียนระดับแรกของหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ของเรา ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ที่จะเริ่มต้น

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
general english

IP-EP-MLP

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์ส General English เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน นักเรียนจะเรียนรู้เนื้อหาสาระจากคอร์สนี้ 6 ส่วนด้วยกัน คือ ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน คำศัพท์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
pre inter math

STEM Math

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Advanced Level General Certificate of Secondary Education (A-Level) ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรของสหราชอาณาจักร

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
BMAT

Phonics-Vocab

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

BMAT เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ หรือสัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งหลายหลักสูตรทางด้านการแพทย์ในไทย ใช้ข้อสอบ BMAT ในการรับนักศึกษาใหม่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •